چرخونک دسته دار فلزی

دستگاه مسگری (چرخونک)دسته دار فلزی